ABOUT US

Board of Directors

Members of the Board

Chairman of the Board
Masakazu Ichikawa
President, Member of the Board
Yasuhiko Ichihashi
Executive Vice President, Member of the Board
Koichi Ojima
Hiroshi Kokaji
Kenji Suzuki
Director
Shin Endo
Hiroshi Kajikawa
Ichiro Hisada
Toshitaka Hagiwara
Motokazu Yoshida
Mitsuhisa Kato

Audit & Supervisory Board Member

Yoshihide Maeda
Haruki Watari
Akio Tsujii
Keiko Kitamura
Yoshiaki Kitahara